Klagomål och reklamationer

Hos oss på Vågen Försäkringsbyrå AB är våra kunder vår viktigaste tillgång och vår strävan är att du som kund ska vara nöjd med Vågen Försäkringsbyrås rådgivare.

Skulle du trots allt vara missnöjd med hur ett ärende har hanterats, på det sätt vi agerat i samband med utförda transaktioner för er räkning eller med den information som lämnats i samband med detta är det viktigt att du snarast kontaktar oss.

Kontaktuppgifter
Enklast och snabbast är att kontakta Er rådgivare. Om du efter en första kontakt fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats kan du kontakta vår klagomålsansvarige

Garantum Partner AB
Om du som kund vill framföra klagomål mot Vågen Försäkringsbyrå AB rörande förmedling av försäkring eller förmedling eller ivnesteringsrådgivning av andelar i investeringsfonder, vänligen kontakta Garantum Partner AB 556656-5114, Box 7364, 103 90 Stockholm. Epost: klagomal@garantum.se. Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast. Om Klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma.

Du som är konsument kan även få hjälp hos Konsumenternas Försäkringsbyrå eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.

Om en tvist uppstår mellan dig och Vågen Försäkringsbyrå AB kan denna prövas av svenska allmän domstol.