Juridisk information

Försäkringsförmedlare

SÄKRA Ängelholm
Box 1103
S-262 22 Ängelholm

Org nr: 556305-5747
Telefon: 0431 417270
E-post: admin.angelholm@sakra.se

OM SÄKRA

Registrering och tillsyn

SÄKRA Ängelholm är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring, fondandelar.
För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket, som är registermyndighet för försäkringsförmedlare.

Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL
bolagsverket@bolagsverket.se
Tel: 060-18 40 00
Fax: 060-12 98 40
http://www.bolagsverket.se

Anknutet Värdepappersombud

Vågen är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Säkra Spar AB och har rätt att marknadsföra investeringstjänster för Säkra AB:s räkning. Vågen får vidare mottaga och vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster och finansiella instrument. SÄKRA AB får även tillhandahålla investeringsrådgivning avseende investeringstjänster och finansiella instrument.

Försäkringsförmedlingen

Priset för försäkringsförmedlingen varierar beroende på vilken försäkringsprodukt respektive försäkringsgivare du väljer. Vänligen kontakta din försäkringsförmedlare för mer detaljerad information.

För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet för försäkringsförmedlare:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 STOCKHOLM
finansinspektionen@fi.se
Tel: 08-787 80 00
http://www.fi.se

Ansvarsförsäkring – försäkringsförmedling

Bolaget och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss mot dig som är kund.
Försäkringen är tecknad hos Written Insurance Sweden AB (försäkringsförmedlare) och försäkringsgivare är Accelerant Insurance Limited (försäkringsgivare) Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Bolagets agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringen. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Bolaget om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Vid skada, vänligen kontakta Sedgwick Sweden AB, 08-98 33 60, info@se.sedgwick.com som reglerar skador åt Written Insurance Sweden AB. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 Euro och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 600 750 Euro

Ansvarsförsäkring – värdepappersaffärer

Säkra är anknutet ombud till har sin ansvarsförsäkring tecknad hos AIG Europé Limited. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som
du anser att Säkra agerande har vållat, har du möjlighet att rikta krav direkt mot AIG. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Säkra Spar AB om detta inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller förmedling av värdepapper är fem (5) miljoner kronor och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under rullande försäkringsperiod (1 år men inte nödvändigtvis ett kalenderår) är 50 miljoner kronor. Skador utöver dessa belopp ska täcks direkt av Säkra AB.

https://sakra.se/sv/om-sakra/vardepappersbolag