Klagomål & reklamationer

Hos oss på Vågen Försäkringsbyrå är våra kunder vår viktigaste tillgång och vår strävan är att du som kund ska vara nöjd med Vågen Försäkringsbyrås rådgivare.

Klagomål vid försäkringsförmedling
Om du som kund vill framföra klagomål mot Bolaget rörande distribution av försäkring, vänligen kontakta Vågen Försäkringsbyrå AB, klagomålsansvarig Martin Svensson på tel nr 0431-417270 eller via brev ställt till Vågen Försäkringsbyrå AB, Att: Klagomålsansvarig, Box1103, 262 22 Ängelholm.

Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och Bolaget kommer att hantera eventuella klagomål med tillbörlig omsorg.
Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna.

Klagomålet ska besvaras snarast och om Bolaget inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in till Bolaget ska Bolaget kontakta den klagande och förklara orsaken till detta samt informera om när Bolaget kan förväntas lämna ett svar.

Om en tvist uppstår mellan dig och Bolaget kan denna prövas av svensk allmän domstol. Du som är konsument kan även få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Kund som vill göra anspråk på skadestånd ska underrätta Bolaget inom skälig tid efter det att denne märkt eller borde ha märkt att skada har uppkommit. Om underrättelse inte görs inom skälig tid, faller rätten till skadestånd bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från distributionstillfället.

Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast. Om Klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma.

Klagomål – vid värdepappersaffär
Om du som kund vill framföra klagomål mot Garantum Fondkommission vänligen kontakta:
Garantum Fondkommission AB Box 7364, 103 90 Stockholm.