Samarbeten

CERTIFIERING & KUNSKAPSUPPDATERING

Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och kundnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster. Hos Insuresec avlägger förmedlaren vid anslutning ett omfattande kunskapsprov. Därefter årliga test av kunskap och regelefterlevnad.

RÄTT PRIS & PRODUKT GENOM UPPHANDLINGSSTYRKA

Hjerta är en av Nordens största förmedlarorganisationer inom försäkring och finansiella tjänster. I dag är vi 290 förmedlare på fler än 55 orter runt om i Sverige. Som försäkringsförmedlare väljer vi från hela marknadens utbud av försäkringar, pensioner och placeringar.Vågen är medlem och delägare i Hjerta.

KUNDTRYGGHET

Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

REGELEFTERLEVNAD & FUNKTIONSSTÖD

Vågen är anknutet ombud till Garantum Partner AB som är anslutet i Swedsec Licensiering AB. Garantum Partner kvalitetssäkrar alla värdepappersaffärer genom en extra granskningsprocess. Detta ger en trygghet för alla.

Garantum Partner AB, Norrmalmstorg, Smålandsgatan 16, P.O. Box 7364, 103 90 Stockholm
Tel: 08 440 10 90
Fax: 08 440 10 99